นโยบายความเป็นส่วนตัว

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2017ข้อที่ 1 (ขอบเขต)


1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่าน www.MySAMT.com และ บริการและเครื่องมือต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานเข้าใช้งาน เช่น การสมัครสมาชิก การสร้างข้อมูลสมาชิก การลงประกาศหรือการดูรายการประกาศ และการจัดการฟังก์ชั่นต่างๆ ในการใช้งาน โดย MySAMT จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกเขตอำนาจรัฐที่ MySAMT ประกอบการอยู่ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

2. การใช้งานในส่วนต่างๆ ของ www.MySAMT.com ที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวปรากฏอยู่ ถือว่าผู้ใช้งานได้อ่าน เข้าใจ และให้ความยินยอมต่อการที่ MySAMT จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายการใช้งานของ MySAMT แล้ว

ข้อที่ 2 (ข้อมูลที่รวบรวม ได้รับ และดูแล)


1. ข้อมูลสมาชิก: เมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิกหรือใช้งานผ่านเว็บไซต์ MySAMT.com หรือ ผ่านการสมัครด้วย Application, MySAMT.com อาจขอข้อมูลบางประการจากผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อมูลสมาชิกต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาพถ่ายที่ผู้ใช้งานอาจต้องการอัพโหลด ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลสมาชิกที่ผู้ใช้งานแบ่งปันให้บุคคลทั่วไปสามารถดูได้ และต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทให้สมาชิกผู้ซื้อสินค้า/บริการได้พบเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลบางส่วน หรือ ทั้งหมดของบัตรประชาชน, รูปถ่าย, สำเนาทำเบียนบ้าน, สำเนาหน้าสมุดธนาคาร และ/หรือ ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ

2. ประกาศต่างๆ: MySAMT.com อาจได้รับข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการติดต่อที่ใช้งานได้ และรหัสที่จำเป็นสำหรับให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อสื่อสารทำธุรกรรมกันได้ หรือสำหรับการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานรายอื่น ซึ่งในการลงประกาศสินค้า/บริการนั้น ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลเดียวกันกับที่ใช้สมัครสมาชิกหรือสร้างข้อมูลสมาชิก ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบุในประกาศสินค้า/บริการดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

ข้อที่ 3 (การใช้ข้อมูล)


1. MySAMT.com ไม่มีนโยบายในการขายให้ รับซื้อ เปิดเผย หรือ กระทำการใดๆ ที่มีการเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นการกระทำในลัษณะที่ทำให้เป็นการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อที่ 4 (การละเมิดสิทธิ์)


1. MySAMT.com ถือสิทธิ์ในตัวข้อมูลทั้งหมดอย่างเด็ดขาด และ มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ทำการผู้ละเมิดสิทธิ์นั้น ลบ หรือ ถอดถอนข้อมูลใดๆ ที่ทำการ ละเมิดสิทธิ์ เช่น การดูดข้อมูล หรือ ทำการทางใดทางหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อมูลโดยไม่ชอบธรรม และ ไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของข้อมูล (สมาชิก)